Vinaròs News

Històries d'avui en dia

ORDRE DEL DIA: A) Part resolutiva 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors data 29 de gener i 7 de febrer 2020....

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors data 29 de gener i 7 de febrer 2020.
2. Expedient 1501/2020. Dictamen sobre la resolució del conveni d’urbanització i de
l’adjudicació del Programa d’Actuació Integrat del SUR12 a instància de la mercantil
Urbanitzadora PROMOCIONES BEMIR S.L. cancel·lació de la programació.
3. Expedient 1214/2020. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 401, de
13 de febrer de 2020 i sol·licitud d’ajuda a l’Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial.
4. Expedient 1407/2020. Expedient 1407/2020. Dictamen sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia núm. 412, de 14 de febrer de 2020 i sol·licitud d’ajuda a l’Agència
Valenciana d’Innovació de la Generalitat Valenciana.
5. Expedient 8099/2019. Dictamen sobre la instal·lació d’una malla antiocells al lledoner
del Passatge Dr. Santos de Vinaròs.
6. Expedient 1424/2020. Proposta de resolució del Grup Municipal Ciutadans perquè
l’Ajuntament inste les administracions supramunicipals a complir amb les seues
obligacions econòmiques i pressupostàries per a l’exercici 2019 que encara no han
sigut satisfetes.
7. Expedient 1425/2020. Proposta de resolució del Grup Municipal Ciutadans perquè
l’Ajuntament inste a la Conselleria, la Generalitat i altres, a actuar urgentment en les
pintures exteriors de l’església arxiprestal de Vinaròs.
8. Expedient 1456/2020. Proposta del Grup TOTS SOM Vinaròs per a commemorar el 8
de març com a Dia Internacional de la Dona.
9. Expedient 1458/2020. Proposta del Grup Vinaròs Independent en relació al canvi
d’ubicació del futur Centre d’Inspiració i Interpretació Turístic de Vinaròs.
10.Expedient 1476/2020. Proposta del Grup Municipal Popular per sol·licitar a les
diferents administracions la concessió urgent d’ajudes pels danys ocasionats pel
temporal i l’aprovació d’un pla integral del litoral Vinarossenc.
B) Activitat de control
11.Dació de compte de Decrets i Resolucions d’Alcaldia de conformitat amb el que
disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
12.Expedient 4277/2017.- Dació de compte de l’estat de morositat i PMP del quart
trimestre 2019.
Codi Validació: 6EKLK3YYC37ZFAP4AYRHHLHWK | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
13.Expedient 3218.- Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària, estat de
tresoreria i estat del Deute del quart 2019.
14.Expedient 3545/2019.- Dació de compte de l’informe d’Intervenció Municipal sobre
l’acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 2019, regla de despesa i
deute corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019.

Comparteix
Avatar

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies