Vinaròs News

Històries d'avui en dia

NOTIFICACIÓ Per la present se li notifica Decret de l’Alcaldia núm. 2023-2107, de data 31 de Juliol de 2023 que trascrit literalment diu: “DECRET...

NOTIFICACIÓ
Per la present se li notifica Decret de l’Alcaldia núm. 2023-2107, de data 31 de Juliol de 2023
que trascrit literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA
El passat divendres 28 de juliol de 2023 es va celebrar la sessió extraordinària especial
del Plenari de la Corporació que preveu l’art. 133 del Reglament Orgànic Municipal.
A la vista del resultat d’aquesta sessió extraordinària especial del Plenari de la
Corporació en la que no es va assolir acord ni sobre la fixació de la periodicitat ordinària de les
sessions plenàries, ni sobre la creació i composició de les comissions informatives, ni sobre el
nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, es deixa sense efectes la
sessió extraordinària convocada per al dia d’avui fins que no es convoque nova sessió
extraordinària especial.
En virtut de les atribucions que m’atorga la legislació de règim local en el seu art.
21.1.c) i 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el Reglament
Orgànic Municipal,
RESOLC
Únic.- Deixar sense efecte la convocatòria de la sessió extraordinària del Plenari de la
Corporació per a dilluns 31 de juliol de 2023, a les 17:00 hores.»
Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar els següents
recursos, sense perjudici que puga interposar vosté qualsevol altre recurs que poguera estimar
més convenient al seu dret:
• Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló, en
el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació
• De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició davant l’Alcaldia d’aquest
Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la present
notificació.
El que es notifica als efectes oportuns.

Plens extraordinaris a Vinaròs el 28 i 31 de juliol

Comparteix

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies